leftso 29306 0 2021-03-30
版权申明:本文为博主原创文章,未经博主允许不得转载。 http://www.leftso.com/blog/811.html

找到encoder的pattern节点。

        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset>
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} [%-4relative] %-5level  %logger{30} - %msg%n</pattern>
        </encoder>

在日期%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss} 里面添加时区,%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,CTT} 其中(CTT代表上海)

 

修改后如下:

        <encoder>
            <charset>UTF-8</charset>
            <pattern>%d{yyyy-MM-dd HH:mm:ss,CTT} [%-4relative] %-5level  %logger{30} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
提示:本文最后更新于【 2021-03-30 12:57:05 】,某些文章具有时效性,若有错误或已失效,请在下方留言

评论区域