lee 2315 0 2017-05-16 08:26:19

文章位置:左搜> 软件硬件> 正文
硬盘MBR分区转GPT分区/GPT分区转MBR分区,采用命令PE也支持:

1.打开cmd命令窗口,输入diskpart进入diskpart工具
diskpart
2.list disk命令查看已有的磁盘索引(注意这里说的是磁盘,非C盘,D盘之类的分区盘,一个硬盘就是一个磁盘)
list disk
查看磁盘
比如上面的就只有一个磁盘,序号是0
3.选择要操作的磁盘
select disk 0

4.转换格式

MBR->GPT
convert gpt

GPT->MBR
convert mbr

评论区域

暂无评论,快来抢首发吧!!!